top of page
maker.jpg
מייקרים עם פונולוגיה

דף פעילות הרכבת מערכת. מטרת לתרגל זיהוי מספר ההברות במילה.

הפעילות מובנית לפי צעדים. יש להתחיל מצעד 1.

צעד 1 - צפייה בסרטון הפעילות והרכבת המערכת

צעד 2 - התנסות במערכת

יש לחבר את המערכת ולהתנסות בה על ידי לחיצה על הדגל הירוק במשחק משמאלי.

צעד 3 - עריכת משחק

עתה ניתן לערוך את המשחק. לשם כך יש ללחוץ על הכפתור למטה.

bottom of page