top of page
Desk and Chair

דף מורים

חשיבה מחשובית א'

מורים יקרים, בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה בדף התלמידים.

יחידה זו בנויה כך שתלמיד לא צריך מחשב.

תוכנית הוראה

פרקי הוראה

פרק ב'

מיומנות יצירת אלגוריתמים

פרק א'

המצאות

פרק ה'

פרויקט

פרק ד'

מיומנויות זיהוי תבניות ופישוט

פרק ג'

מיומנות פרוק לגורמים

bottom of page