Desk and Chair

דף מורים

חשיבה מחשובית א

מורים יקרים, בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

תוכנית הוראה

Back to School

פרקי הוראה

פרק ב'

פרק א'

פרק ד'

פרויקט

פרק ג'

פרקי הוראה

פרק ב'

פרק א'

פרק ד'

פרויקט

פרק ג'

פרקי הוראה

פרק ב'

פרק א'

פרק ד'

פרויקט

פרק ג'

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה