top of page

תנאי שימוש

גישה לאתר אינטרנט זה מהווה הסכמה כי הינך כפוף לתנאי השימוש באתר זה, וכן לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים וכי הינך אחראי לעמידה בכל החוקים והתקנות המקומיים החלים. אם אינך מסכים עם תנאי כלשהו, אינך מורשה להשתמש באתר או לגשת אליו. 
 

קניין רוחני
אלא אם כן צוין אחרת, כל החומרים הכלולים באתר זה, לרבות, אך לא רק, טקסט, גרפיקה, תמונות, קוד, איורים, עיצובים, צלמיות, צילומים, קטעי וידאו, וחומרים כתובים או אחרים (להלן, ביחד, "התוכן"), מוגנים על ידי פטנטים, זכויות יוצרים, סמלים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים כלשהם שבבעלות שמיר יעוץ והדרכה וחברות קשורות או צדדים שלישיים. זכויות יוצרים אלו חלות, בין היתר, על קוד המחשב של אתר זה, העיצוב הגרפי, המוצרים, התכנים, הקבצים ושמות החברות, וכו', אלא אם נקבע במפורש בתנאים אלה, שמיר יעוץ והדרכה. אינה מעניקה, במפורש או במשתמע, זכויות כלשהן לשימוש בתוכן. המשתמשים באתר זה מסכימים כי אסור להם להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, למסגר, להוריד, להעביר, לשנות, להציג, לבצע הנדסה לאחור, למכור, או להשתתף במכירה, השכרה, הלוואה הקצאה, הפצה, רישוי, רישוי משנה או ניצול כלשהם של התוכן או תוכנות קשורות כלשהן, במלואם או בחלקם, למעט כפי שצוין במפורש בתנאים אלה.

 

רישיון לשימוש
בזאת מוענקת רשות להוריד באופן זמני עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) מאתר האינטרנט של שמיר יעוץ והדרכה. לצורך שימוש אישי ולא-מסחרי בלבד ולשם צפייה זמנית. זהו רישיון שמוענק, לא העברת בעלות, ובהתאם לרישיון זה אינכם רשאים - 
לשנות או להעתיק את החומרים שבאתר;
להשתמש בחומרים שבאתר לכל מטרה מסחרית שהיא, או לתצוגה פומבית (מסחרית או לא-מסחרית), או לשימוש אישי לאחר פקיעת תוקף המנוי,
לנסות לבצע הידור לאחור או הנדסה לאחור של חלק כלשהו מהתכנה באתר האינטרנט של שמיר יעוץ והדרכה.
להסיר מהחומרים סימון קניין כלשהו או סימון של זכויות יוצרים; או להעביר את החומרים לאדם אחר או "להציג" אותם בשרת אחר.
תוקף הרישיון יפוג אוטומטית אם תפרו אחת מהמגבלות, וחברת שמיר יעוץ והדרכה רשאית להקפיא אותו בכל עת. בהפסקת הצפייה בחומרים אלו או בהקפאת הרישיון או עם סיום ההתקשרות החוזית עם שמיר יעוץ והדרכה, עליכם להשמיד את כל החומרים שהורדתם ואת כל החומרים הנמצאים ברשותכם בפורמט אלקטרוני או בדפוס. 


כתב ויתור
החומרים באתר האינטרנט של שמיר יעוץ והדרכה. ניתנים "כפי שהם". חברת שמיר יעוץ והדרכה. אינה מתחייבת לדבר, במפורש או במשתמע, ובזאת היא מתכחשת ושוללת את כל כתבי האחריות האחרים, בהם בין השאר אחריות משתמעת או תנאי סחירות, התאמה למטרה כלשהי או חוסר הפרה של קניין רוחני או הפרת זכויות אחרת. בנוסף, חברת שמיר יעוץ והדרכה. אינה מתחייבת לרמת הדיוק, לתוצאות המצופות או למהימנות השימוש בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה, הקשורים בצורה כלשהי לחומרים מסוג זה או הנמצאים באתרים אחרים הקשורים לאתר הזה.

הגבלות
בשום מקרה לא יהיו חברת שמיר יעוץ והדרכה. או הספקים שלה אחראים על נזק כלשהו (בין השאר נזק של אבדן נתונים או רווחים, נזק בעקבות הפסקת פעילות ועוד), הנובע משימוש או מחוסר יכולת להשתמש בחומרים שבאתר האינטרנט של שמיר יעוץ והדרכה., אפילו אם שמיר יעוץ והדרכה. או נציג של שמיר יעוץ והדרכה. הודיע בעל-פה או בכתב על אפשרות של נזק מסוג זה. מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מאפשרים הגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות של חברות במקרה של נזק תוצאתי או משני, ייתכן שמגבלות אלו אינן חלות עליכם.

עדכונים ותיקונים
החומרים הנכללים באתר האינטרנט של שמיר יעוץ והדרכה. עשויים לכלול שגיאות טכניות, שגיאות כתיב או שגיאות בתמונות. שמיר יעוץ והדרכה אינה מבטיחה כי החומרים שבאתר האינטרנט שלה מדויקים, שלמים או עדכניים. שמיר יעוץ והדרכה. עשויה לשנות את החומרים הכלולים באתר שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עם זאת, שמיר יעוץ והדרכה אינה מתחייבת לעדכן את החומרים.

קישורים
שמיר יעוץ והדרכה לא בדקה את כל האתרים הקשורים לאתר האינטרנט שלה ואינה אחראית לתוכן של האתרים האלו. הופעת קישור כלשהו אין פירושה כי שמיר יעוץ והדרכה ממליצה על האתר. שימוש בכל אחד מהקישורים לאתרים אחרים ייעשה באחריות המשתמש בלבד.

שינויים בתנאי השימוש באתר
שמיר יעוץ והדרכה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר האינטרנט שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. שימוש באתר האינטרנט פירושו הסכמה לפעול בהתאם לגרסה הנוכחית של התנאים, ובהתאם להגבלות ולתנאי השימוש.

 

 

bottom of page