Desk and Chair

דף מורים

אורינות דיגיטאלית א-ב

מורים יקרים, בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

תוכנית הוראה

Back to School

פרקי הוראה

פרק ב'

עריכת מידע מילולי

פרק א'

הכרת המחשב

העשרה

הכרת זום

פרק ו'

פרויקט סיכום

פרק ה'

אתיקה ובטיחות

פרק ד'

סביבה מקוונת

פרק ג'

עריכת מידע חזותי

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה