top of page
Desk and Chair

דף מורים

אוריינות דיגיטאלית א'-ב'

מורים יקרים, בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

פרקי הוראה

פרק ב'

עריכת מידע מילולי

פרק א'

הכרת המחשב

העשרה

הכרת זום

פרק ו'

פרויקט סיכום

פרק ה'

אתיקה ובטיחות ברשת

פרק ד'

כלים שיתופיים

פרק ג'

עריכת מידע חזותי

bottom of page