Desk and Chair

דף מורים

אורינות דיגיטאלית ה-ו

מורים יקרים, בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

תוכנית הוראה

Back to School

פרקי הוראה

פרק ב'

פרק א'

הכרת המחשב

פרק ד'

פרויקט

פרק ג'

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה