top of page

דף מורים

רובוטקיה EV3

בדף זה חומרי הוראה.

 

חומרי הלמידה נמצאים בדף התלמידים.

מידע למורה

Mint Paper Structures

הכנת כיתה

הכנת כיתה, הכרת תקשורת ומידע כללי נוסף

מדריך הוראה

בחוברת יש הסבר על  החומרים שעומדים לרשות המורה והתלמיד באתר UINGAME.

פרקי הוראה

פרק ד'

חיישנים ובקרה

פרק ג'

נסיעה ופניות

פרק ב'

הרכבה

פרק א'

מערכות מחשב-רובוט

העשרה

זרוע הרמה בינונית

העשרה

משימות דוקטור דנגר

פרק ה'

פרויקט גמר

bottom of page