top of page

יחידת לימוד בנושא אפקט החממה

שיטה: בניית מודל מבוסס סוכנים - Agent Based Modeling
מושגים

מודל של תופעה קיימת מייצג את הרעיון המרכזי שלה.

מידול הוא התהליך שבו יוצרים מודל.

מודל מבוסס סוכנים מודל כל סוכן הוא פריט אחד מבין רבים אשר יחד מייצגים את התופעה.

סימולציה היא מודל ממחושב. בסימולציה הדמויות מתנהגות באופן עצמאי על פי האופן בו תוכנתו.

לצורך הפשטות ביחידת לימוד זו נקרא לסוכנים "כדורים" ונשתמש במושג סימולציה שהוא יותר מוכר לתלמידים מהמושג מודל.

צעד 1 - הכרת סימולציה
  • לחץ על הדגל הירוק וראה מה קורה

  • הורד את המסמך "חלק 1 דף מלווה"

  • פתח את "סימולצית 2 כדורים"

צעד 2 - עריכת סימולצית אפקט חממה
  1. לחץ על הדגל וראה מה קורה

  2. הורד את המסמך "דף מלווה חלק 2" ופעל על פיו בעזרת מודל 3 כדורים

  3. הורד את המסמך "דף מלווה חלק 3" ופעל על פיו בעזרת מודל 3 כדורים

חשיבה חישובית במדעים - מודל 3.jpg
צעד 3 - צור סימולציה משלך

 

תכנון טוב חוסך זמן פיתוח היעזר בתרשים של "תהליך יצירת מודל".

הנחיות

  1. חשוב על תופעה קיימת שתרצה לייצר לה מודל ממוחשב

  2. הגדר את המודל של התופעה ותכנן אילו סוכנים (דמויות) יהיה בה. לכל סוכן קבע: שם, צבע, האם זז, איזה ערכים יהיו למשתנים בארוע START, מה יעשה בהתנגשות עם כל דמות אחרת.

  3. פתח סימולציה על בסיס המודל תוך שמוש כבסיס במודל 2 כדורים או מודל 3 כדורים.

  4. בדוק אותו, הסק מסקנות ובצע שיפור

בהצלחה!!!

 

bottom of page