Desk and Chair

דף מורים

אורינות דיגיטאלית ג-ד

מורים יקרים, בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

פרקי הוראה

פרק ב'

עריכת מידע מילולי

פרק א'

הכרת המחשב

העשרה

הכרת זום

העשרה

U IN WOW

פרק ו'

פרויקט

פרק ה'

אתיקה ובטיחות ברשת

פרק ד'

כלים שיתופיים

פרק ג'

עריכת מידע חזותי

תוכנית הוראה

Back to School

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה