Desk and Chair

דף מורים

אורינות דיגיטאלית ג-ד

מורים יקרים, בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

תוכנית הוראה

Back to School

פרקי הוראה

פרק ב'

עריכת מידע מילולי

פרק א'

הכרת המחשב

העשרה

הכרת זום

העשרה

U IN WOW

פרויקט

פרק ד'

כלים מקוונים ומוגנות

פרק ג'

עריכת מידע חזותי

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה