top of page
Desk and Chair

דף מורים

אוריינות דיגיטאלית ג'-ד'

מורים יקרים, בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

פרקי הוראה

פרק ג'

עריכת מידע חזותי

פרק ב'

עריכת מידע מילולי

פרק א'

הכרת המחשב

העשרה

הכרת זום

פרק ז'

פרויקט

פרק ו'

עריכת מידע מדעי

פרק ה'

אתיקה ובטיחות ברשת

פרק ד'

כלים שיתופיים

bottom of page